Huishoudelijk Reglement

Algemeen
CesarHorst is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 14108395. U dient zich  te conformeren aan dit huishoudelijk reglement. Daarmee staat u tevens de informatieverstrekking naar andere(n) zoals uw specialist, huisarts, bedrijfsarts e.d. toe. Ook gaat u akkoord met het verwerken van informatie, correspondentie, nota’s e.d. conform de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien u als patiënt nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, dient uw ouders c.q. wettelijke voogd akkoord te gaan.

CesarHorst stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen, u draagt zelf de verantwoording voor de bewaking hiervan. CesarHorst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen.

Privacy
Uw therapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Uiteraard gaat uw therapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Hierdoor wordt uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met uw oefentherapeut Cesar bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan derden informatie worden doorgegeven. Indien u door een huisarts of specialist bent verwezen naar cesartherapie, stellen wij uw huisarts en/of specialist middels een rapportage op de hoogte over het behandelverloop, en/of wordt dit besproken in een mondeling onderhoud met de betreffende arts. Bent u op eigen initiatief gestart met de therapie, dan ontvangt de huisarts na uw goedvinden een kort verslag waarin gemeld wordt dat er een intake en screening heeft plaatsgevonden met de bevindingen, tevens ontvangt uw huisarts een eindrapportage.


Kwaliteit
Alle oefentherapeuten werkzaam bij CesarHorst zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Wij zullen al het mogelijke doen u de zorg te bieden die u nodig heeft. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Toch kan er wel eens iets mis gaan. U bent ontevreden over bepaalde zaken en u wilt met dat gevoel van onvrede of uw klacht zelf iets doen. Bespreek eerst uw probleem met uw oefentherapeut Cesar. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Mocht u toch nog niet tevreden zijn, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, biedt dan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Op de website van het Klachtenloket Paramedici vindt u nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure (https://secure.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp). U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Klachtenloket Paramedici via telefoonnummer 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur).


Kosten en vergoedingen
Elke verzekeraar heeft andere aanvullende verzekeringspakketten. Wij attenderen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent te achterhalen, of en hoe u (nog) verzekerd bent voor oefentherapie Cesar. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar. Wij hebben overeenkomsten, inclusief tariefafspraken, met de meeste zorgverzekeraars. Bij zorgverzekeraars waar wij een contract mee hebben gesloten, declareren wij de kosten die binnen uw polis vergoed worden rechtstreeks. Afspraken kunnen, mits 24 uur van tevoren, telefonisch worden gewijzigd of geannuleerd. De zorgverzekeraars vergoeden afspraken die niet tenminste 24 uur van tevoren zijn afgezegd niet. Hierdoor zijn wij genoodzaakt deze, ongeacht de reden, bij uzelf in rekening te brengen. Afzegging van een afspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied. Op al onze diensten en producten zijn de betalingsvoorwaarden van CesarHorst van kracht.


Verdere informatie
Voor verdere informatie kunt u terecht bij uw oefentherapeut Cesar of kijkt u op onze website www.CesarHorst.nl.

E-mailen
Bellen
LinkedIn